Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
    Praca w Urzędzie
       Aktualne oferty pracy
       Informacje archiwalne
    Praca w jednostkach gminnych
    Konkursy ofert
    Przetargi
    Zawiadomienia
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Iłowej na stanowisku urzędniczym jest możliwe:

-         z naboru  lub

-         z awansu wewnętrznego (dotyczy pracowników samorządowych).

 

Jeśli chcesz pracować w Urzędzie Miejskim w Iłowej przeglądaj ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  (http://www.ilowa.info.pl/?id=514),  w którym publikowane są ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze. Nabór jest otwarty i konkurencyjny. W ogłoszeniu określane są: stanowisko, wymagania związane ze stanowiskiem (ze wskazaniem które z nich są niezbędne, a które dodatkowe), zakres zadań wykonywanych na stanowisku,  wymagane dokumenty oraz termin i miejsce składania dokumentów. Odpowiadając na ogłoszenie dostarcz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu.

Przeczytaj uważnie ogłoszenie. Zwróć uwagę, czy poza standardowym zestawem dokumentów, nie są wymagane dokumenty dodatkowe, np. poświadczające szczególne uprawnienia, znajomość języka obcego lub określonych programów komputerowych.

Poza wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, oczekiwana jest umiejętność pracy w zespole, kreatywność i otwartość na zmiany, zdolności interpersonalne, myślenia analitycznego i komunikatywność.

Pamiętaj jednak, że od 01 stycznia 2008r. jeśli w Urzędzie „zwalnia” się  miejsce pracy to nie zawsze na to stanowisko będzie organizowany nabór.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych wolne stanowisko urzędnicze (w tym kierownicze) na które organizuje się nabór jest tylko wtedy, gdy zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia:

-         nie został na to stanowisko przeniesiony inny pracownik samorządowy Urzędu (np. w ramach awansu wewnętrznego zgodnie z art. 20 cytowanej ustawy) lub

-         na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy (z innej niż Urząd  jednostki organizacyjnej) zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,

posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.

 

WYCIĄG Z USTAWY z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z dnia 18 grudnia 2008 r.)

„ Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

  1)  urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

  2)  starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

  3)  urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych;

  4)  biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

  5)  biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, których status prawny określają odrębne przepisy.

Art. 4. 1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

  1)  wyboru:

a)  w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa - jeżeli statut województwa tak stanowi,

b)  w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu - jeżeli statut powiatu tak stanowi,

c)  w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),

d)  w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu - jeżeli statut związku tak stanowi;

  2)  powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa;

  3)  umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi.

2. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach:

  1)  urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

  2)  doradców i asystentów;

  3)  pomocniczych i obsługi.

Art. 5. 1. W urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim tworzy się odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa, zwanego dalej "sekretarzem".

2. Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

3. Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu.

4. Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

5. Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

Art. 6. 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

  1)  jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3;

  2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3)  posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo:

  1)  posiada co najmniej wykształcenie średnie;

  2)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  3)  cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:

  1)  posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

  2)  posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

………………

Art. 11. 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

2. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 2, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Art. 12. 1. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

2. Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

………………….

Art. 20. Pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny).

Art. 21. Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

Art. 22. 1. Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, o której mowa w art. 2, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.

2. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców.

3. W przypadku przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, do innej jednostki jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony.

………………………….

Art. 24. 1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

  1)  przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

  2)  wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

  3)  udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

  4)  dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

  5)  zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

  6)  zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

  7)  stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Art. 25. 1. Do obowiązków pracownika samorządowego należy sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

2. Jeżeli pracownik samorządowy jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany poinformować o tym na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego. W przypadku pisemnego potwierdzenia polecenia pracownik jest obowiązany je wykonać, zawiadamiając jednocześnie kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.

3. Pracownik samorządowy nie wykonuje polecenia, jeżeli jest przekonany, że prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami, o czym niezwłocznie informuje kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.

Art. 26. Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.

Nazwa dokumentu: Praca w Urzędzie
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Gorzkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Gorzkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2007-02-16 08:48:15
Data udostępnienia informacji: 2007-02-16 08:48:15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-13 11:18:41

Wersja do wydruku...