Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH > Akty Prawa Miejscowego

ROK 2001


UCHWAŁA Nr 86/3/XXII/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Iłowa. dokument

UCHWAŁA Nr 106/3/XXVII/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa

dokument

UCHWAŁA Nr 107/3/XXVII/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia herbu Gminy i Miasta Iłowa.

dokument
UCHWAŁA Nr 110/3/XXVII/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie rozwiązania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. dokument

UCHWAŁA Nr 137/3/XXXI/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała budżetowa na 2002 r. Gminy Iłowa.

dokument

UCHWAŁA Nr 138/3/XXXI/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

dokument

ROK 2002


UCHWAŁA Nr 140/3/XXXII/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego. dokument
UCHWAŁA Nr 150/3/XXXV/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2001 r. oraz udzielenia absolutorium ... dokument
UCHWAŁA Nr 152/3/XXXVI/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych. dokument
UCHWAŁA Nr 153/3/XXXVI/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania. dokument
UCHWAŁA Nr 164/3/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych. dokument
UCHWAŁA Nr 5/4/II/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 listopada 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 29/4/IV/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2002 r. Uchwała budżetowa na 2003 r. Gminy Iłowa.
ZAŁĄCZNIK Nr 1, Nr 2 do Uchwały Nr 29/4/IV/02 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Nr 11 do Uchwały Nr 29/4/IV/02 Rady Miejskiej w Iłowej.
dokument
dokument
dokument

ROK 2003


UCHWAŁA Nr 40/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych. dokument
UCHWAŁA Nr 42/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Żaganiec. dokument
UCHWAŁA Nr 43/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Czyżówek. dokument
UCHWAŁA Nr 44/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Jankowa Żagańska. dokument
UCHWAŁA Nr 45/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Klików. dokument
UCHWAŁA Nr 46/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Kowalice. dokument
UCHWAŁA Nr 47/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Czerna. dokument
UCHWAŁA Nr 48/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Borowe. dokument
UCHWAŁA Nr 49/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Konin Żagański. dokument
UCHWAŁA Nr 50/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Wilkowisko. dokument
UCHWAŁA Nr 51/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Szczepanów. dokument
UCHWAŁA Nr 97/4/XIII/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwalniania użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. dokument
UCHWAŁA Nr 106/4/XIV/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2003 r. Uchwała Budżetowa na 2004 r. Gminy Iłowa.
ZAŁĄCZNIK Nr 1, Nr 2 do Uchwały Nr 106/4/XIV/03 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Nr 11 do Uchwały Nr 106/4/XIV/03 Rady Miejskiej w Iłowej.
dokument
dokument
dokument

ROK 2004


UCHWAŁA Nr 126/4/XVII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Iłowa, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystywania zleconego zadania. dokument
UCHWAŁA Nr 128/4/XVIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koninie Żagańskim. dokument
UCHWAŁA Nr 129/4/XVIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów. dokument
UCHWAŁA Nr 130/4/XVIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie projektu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów. dokument
UCHWAŁA Nr 138/4/XIX/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych. dokument
UCHWAŁA Nr 139/4/XIX/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. dokument
UCHWAŁA Nr 157/4/XXI/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych. dokument
UCHWAŁA Nr 158/4/XXI/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 159/4/XXI/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej. dokument
UCHWAŁA Nr 166/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Iłowa - część I.
UCHWAŁA Nr 166/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Iłowa - część II.
UCHWAŁA Nr 166/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Iłowa - część III.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 166/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr 166/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 i Nr 4 do Uchwały Nr 166/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
dokument

dokument


dokument

dokument

dokument

dokument
UCHWAŁA Nr 167/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. dokument
UCHWAŁA Nr 177/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 177/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr 177/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr 177/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr 177/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr 177/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr 177/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
dokument


dokument
dokument
dokument


dokument
dokument
dokument
UCHWAŁA Nr 181/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych do obliczeń wysokości dodatku mieszkaniowego. dokument
UCHWAŁA Nr 192/4/XXIV/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Budżetowa na 2005 r. Gminy Iłowa.
ZAŁĄCZNIK Nr 1, Nr 2 do Uchwały Nr 192/4/XXIV/04 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Nr 11 do Uchwały Nr 192/4/XXIV/04 Rady Miejskiej w Iłowej.
dokument
dokument
dokument

ROK 2005


UCHWAŁA Nr 213/4/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów oraz ustalenia wymiaru godzin zajęć pedagoga i logopedy oraz niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa. dokument
Zarządzenie Nr 357/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej - część I.
Zarządzenie Nr 357/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej - część II.
Zarządzenie Nr 357/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej - część III.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 357/05.
dokument
dokument
dokument
dokument
UCHWAŁA Nr 235/4/XXX/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. dokument
UCHWAŁA Nr 240/4/XXXI/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Iłowej. dokument
UCHWAŁA Nr 263/4/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2005 r. Uchwała Budżetowa na 2006 r. Gminy Iłowa.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Nr 5 do Uchwały Nr 263/4/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 6 - Nr 12 do Uchwały Nr 263/4/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej.
dokument
dokument
dokument

ROK 2006


UCHWAŁA Nr 265/4/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 265/4/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr 265/4/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr 265/4/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Iłowej.
dokument
dokument
dokument
dokument
UCHWAŁA Nr 266/4/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych stanowiących dochód budżetu Gminy Iłowa lub jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. dokument
UCHWAŁA Nr 275/4/XXXV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 276/4/XXXV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. dokument
UCHWAŁA Nr 278/4/XXXV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu Stadionu Miejskiego w Iłowej. dokument
Zarządzenie Nr 479/06 Burmistrza Iłowej z dnia 23 marca 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Iłowej. dokument
UCHWAŁA Nr 282/4/XXXVI/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 283/4/XXXVI/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie "Łąki nad Olszą". dokument
UCHWAŁA Nr 284/4/XXXVI/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa oraz nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Iłowa. dokument
Zarządzenie Nr 478/06 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2006r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2005 r.
Załącznik Nr 1 - 6 do zarządzenia Burmistrza Iłowej 478/06 z dnia 17 marca 2006r.
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Burmistrza Iłowej 478/06 z dnia 17 marca 2006r. - część I.
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Burmistrza Iłowej 478/06 z dnia 17 marca 2006r. - część II.
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Burmistrza Iłowej 478/06 z dnia 17 marca 2006r. - część III.
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Burmistrza Iłowej 478/06 z dnia 17 marca 2006r. - część IV.
Załącznik Nr 8 i Nr 9 do zarządzenia Burmistrza Iłowej 478/06 z dnia 17 marca 2006r.
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
UCHWAŁA Nr 287/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Gminy Iłowa - część I.
UCHWAŁA Nr 287/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Gminy Iłowa - część II.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 287/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr 287/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr 287/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 4 i Nr 5 do Uchwały Nr 287/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej.
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
UCHWAŁA Nr 324/4/XL/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Iłowa na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych nową inwestycją. dokument
UCHWAŁA Nr 21/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.12.2006 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawki oraz zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej. dokument

ROK 2007


UCHWAŁA Nr 33/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iłowa na 2007 r. dokument
UCHWAŁA Nr 39/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. dokument
UCHWAŁA Nr 40/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. uchylająca uchwałę Nr 237/4/XXX/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20.10.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekszatłcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa. dokument

Nazwa dokumentu: Akty Prawa Miejscowego
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sokołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2009-09-15 11:36:27
Data udostępnienia informacji: 2009-09-15 11:36:27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-24 11:05:24

Wersja do wydruku...