Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH > Akty Prawa Miejscowego


ROK 2012


Uchwała nr 117/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej

Uchwała nr 118/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Iłowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr 119/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Iłowa na rzecz dotychczasowych najemców

 ROK 2011


Uchwała nr 31/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała nr 32/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr 33/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”

Zarządzenie nr 37/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2010r.

Uchwała nr 35/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa

Uchwała nr 56/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa

Uchwała nr 63/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za te usługi

Uchwała nr 65/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

Uchwała nr 66/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr 67/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr 68/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czerna

Uchwała nr 70/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej

Uchwała nr 79/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Uchwała nr 82/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa

Uchwała nr 83/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015

Uchwała nr 84/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania

Uchwała nr 85/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych

Uchwała nr 92/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesięczny

Uchwała nr 93/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2012-2016

Uchwała nr 94/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Uchwała nr 98/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 99/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 100/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała nr 101/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2012 roku

Uchwała nr 102/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów

Uchwała nr 105/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia zasad korzystania z gminnych placów zabaw

Uchwała nr 112/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa

Uchwała nr 113/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa

Uchwała nr 114/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr 110/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012 GMINY IŁOWA 


ROK 2010


UCHWAŁA Nr 314/5/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. dokument
UCHWAŁA Nr 315/5/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 316/5/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. dokument
UCHWAŁA Nr 330/5/XXXIX/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 331/5/XXXIX/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 348/5/XL/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 360/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 361/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. dokument
UCHWAŁA Nr 362/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. dokument
UCHWAŁA Nr 363/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów. dokument
UCHWAŁA Nr 364/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej. dokument
UCHWAŁA Nr 365/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie ustalenia czasu w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym. dokument
UCHWAŁA Nr 366/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ustalony czas, w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest gmina Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 367/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie pozbawienia części dróg kategorii publicznych dróg gminnych, utworzenia nowych publicznych dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Szczepanów, gmina Iłowa. dokument
Załącznik do Uchwały Nr 367/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010 r. dokument
UCHWAŁA Nr 368/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 268/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miejscowości Wilkowisko, gmina Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 369/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej w Iłowej w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. dokument
Załącznik do Uchwały Nr 369/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010 r. dokument
UCHWAŁA Nr 383/5/XLII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. dokument
UCHWAŁA Nr 384/5/XLII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. dokument
UCHWAŁA Nr 385/5/XLII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. dokument
UCHWAŁA Nr 10/6/II/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. dokument
UCHWAŁA Nr 15/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. dokument
UCHWAŁA Nr 16/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. dokument
UCHWAŁA Nr 17/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów. dokument
UCHWAŁA Nr 23/6/II/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 GMINY IŁOWA. dokument
UCHWAŁA Nr 27/6/II/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku” dokument
Zarządzenie Nr 365/10 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2009 r. dokument

 


ROK 2009


UCHWAŁA Nr 224/5/XXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 230/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych. dokument
UCHWAŁA Nr 231/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. dokument
UCHWAŁA Nr 233/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Iłowej uprawnienia w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 234/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 235/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 236/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 237/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu stałych obwodów głosowania. dokument
Zarządzenie Nr 267/09 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2008 r. dokument
UCHWAŁA Nr 238/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 257/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 231/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. dokument
UCHWAŁA Nr 258/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. dokument
UCHWAŁA Nr 259/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa. dokument

 


ROK 2008


UCHWAŁA Nr 136/5/XIV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Iłowa. dokument
Zarządzenie Nr 169/08 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2007 r. dokument
UCHWAŁA Nr 145/5/XV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnień od opłat za wniosek o wpis i wniosek za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. dokument
UCHWAŁA Nr 146/5/XV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 147/5/XV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 156/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują faktu odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. dokument
UCHWAŁA Nr 164/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych. dokument
UCHWAŁA Nr 165/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesięczny. dokument
UCHWAŁA Nr 166/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu gminy na okres do jednego miesiąca. dokument
UCHWAŁA Nr 175/5/XVIII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 176/5/XVIII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. dokument
UCHWAŁA Nr 181/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 182/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. dokument
UCHWAŁA Nr 183/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej. dokument
UCHWAŁA Nr 184/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Iłowa w 2009 r. dokument
UCHWAŁA Nr 187/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. dokument
UCHWAŁA Nr 188/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów. dokument
UCHWAŁA Nr 191/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa i nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 194/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów. dokument
UCHWAŁA Nr 196/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów. dokument
UCHWAŁA Nr 197/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. dokument
UCHWAŁA Nr 198/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. dokument
UCHWAŁA Nr 203/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej. dokument
UCHWAŁA Nr 204/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Wanda". dokument
UCHWAŁA Nr 205/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Jerzy". dokument
UCHWAŁA Nr 206/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Henryk". dokument
UCHWAŁA Nr 207/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Dęby Szczepanowskie". dokument
UCHWAŁA Nr 208/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Cisy nad Czerną". dokument
UCHWAŁA Nr 210/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. dokument
UCHWAŁA Nr 216/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Boruta”. dokument
UCHWAŁA Nr 217/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Paweł”. dokument
UCHWAŁA Nr 218/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Iłowa na 2009 r. dokument

 


ROK 2007


UCHWAŁA Nr 33/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iłowa na 2007 r. dokument
UCHWAŁA Nr 39/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. dokument
UCHWAŁA Nr 40/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. uchylająca uchwałę Nr 237/4/XXX/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20.10.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekszatłcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 46/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 48/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iłowej. dokument
UCHWAŁA Nr 49/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej. dokument
UCHWAŁA Nr 50/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iłowej. dokument
UCHWAŁA Nr 51/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 70/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 71/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Iłowa osobom do tego uprawnionym. dokument
UCHWAŁA Nr 87/5/X/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Miasta i Gminy Iłowa. dokument
Zarządzenie Nr 88/07 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Iłowa. dokument
Zarządzenie Nr 89/07 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej. dokument
UCHWAŁA Nr 91/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. dokument
UCHWAŁA Nr 108/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej - obręb Konin Żagański. dokument
UCHWAŁA Nr 111/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 112/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Stadionu Miejskiego w Iłowej. dokument
Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2006 r. dokument
UCHWAŁA Nr 121/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. dokument
UCHWAŁA Nr 122/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. dokument
UCHWAŁA Nr 123/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2007-2011. dokument
UCHWAŁA Nr 125/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iłowa na 2008r. dokument
UCHWAŁA Nr 129/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia miesięcznej odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola. dokument

 


ROK 2006


UCHWAŁA Nr 265/4/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 265/4/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr 265/4/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr 265/4/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Iłowej.
dokument
dokument
dokument
dokument
UCHWAŁA Nr 266/4/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych stanowiących dochód budżetu Gminy Iłowa lub jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. dokument
UCHWAŁA Nr 275/4/XXXV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 276/4/XXXV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. dokument
UCHWAŁA Nr 278/4/XXXV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu Stadionu Miejskiego w Iłowej. dokument
Zarządzenie Nr 479/06 Burmistrza Iłowej z dnia 23 marca 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Iłowej. dokument
UCHWAŁA Nr 282/4/XXXVI/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 283/4/XXXVI/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie "Łąki nad Olszą". dokument
UCHWAŁA Nr 284/4/XXXVI/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa oraz nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Iłowa. dokument
Zarządzenie Nr 478/06 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2006r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2005 r.
Załącznik Nr 1 - 6 do zarządzenia Burmistrza Iłowej 478/06 z dnia 17 marca 2006r.
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Burmistrza Iłowej 478/06 z dnia 17 marca 2006r. - część I.
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Burmistrza Iłowej 478/06 z dnia 17 marca 2006r. - część II.
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Burmistrza Iłowej 478/06 z dnia 17 marca 2006r. - część III.
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Burmistrza Iłowej 478/06 z dnia 17 marca 2006r. - część IV.
Załącznik Nr 8 i Nr 9 do zarządzenia Burmistrza Iłowej 478/06 z dnia 17 marca 2006r.
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
UCHWAŁA Nr 287/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Gminy Iłowa - część I.
UCHWAŁA Nr 287/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Gminy Iłowa - część II.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 287/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr 287/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr 287/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 4 i Nr 5 do Uchwały Nr 287/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej.
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
UCHWAŁA Nr 324/4/XL/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Iłowa na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych nową inwestycją. dokument
UCHWAŁA Nr 21/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.12.2006 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawki oraz zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej. dokument

 


ROK 2005


UCHWAŁA Nr 213/4/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów oraz ustalenia wymiaru godzin zajęć pedagoga i logopedy oraz niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa. dokument
Zarządzenie Nr 357/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej - część I.
Zarządzenie Nr 357/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej - część II.
Zarządzenie Nr 357/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej - część III.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 357/05.
dokument
dokument
dokument
dokument
UCHWAŁA Nr 235/4/XXX/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. dokument
UCHWAŁA Nr 240/4/XXXI/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Iłowej. dokument
UCHWAŁA Nr 263/4/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2005 r. Uchwała Budżetowa na 2006 r. Gminy Iłowa.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Nr 5 do Uchwały Nr 263/4/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 6 - Nr 12 do Uchwały Nr 263/4/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej.
dokument
dokument
dokument

 


ROK 2004


UCHWAŁA Nr 126/4/XVII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Iłowa, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystywania zleconego zadania. dokument
UCHWAŁA Nr 128/4/XVIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koninie Żagańskim. dokument
UCHWAŁA Nr 129/4/XVIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów. dokument
UCHWAŁA Nr 130/4/XVIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie projektu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów. dokument
UCHWAŁA Nr 138/4/XIX/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych. dokument
UCHWAŁA Nr 139/4/XIX/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. dokument
UCHWAŁA Nr 157/4/XXI/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych. dokument
UCHWAŁA Nr 158/4/XXI/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 159/4/XXI/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej. dokument
UCHWAŁA Nr 166/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Iłowa - część I.
UCHWAŁA Nr 166/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Iłowa - część II.
UCHWAŁA Nr 166/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Iłowa - część III.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 166/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr 166/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 i Nr 4 do Uchwały Nr 166/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
dokument

dokument


dokument

dokument

dokument

dokument
UCHWAŁA Nr 167/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. dokument
UCHWAŁA Nr 177/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 177/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr 177/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr 177/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr 177/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr 177/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr 177/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r.
dokument


dokument
dokument
dokument


dokument
dokument
dokument
UCHWAŁA Nr 181/4/XXIII/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych do obliczeń wysokości dodatku mieszkaniowego. dokument
UCHWAŁA Nr 192/4/XXIV/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Budżetowa na 2005 r. Gminy Iłowa.
ZAŁĄCZNIK Nr 1, Nr 2 do Uchwały Nr 192/4/XXIV/04 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Nr 11 do Uchwały Nr 192/4/XXIV/04 Rady Miejskiej w Iłowej.
dokument
dokument
dokument

 


ROK 2003


UCHWAŁA Nr 40/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych. dokument
UCHWAŁA Nr 42/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Żaganiec. dokument
UCHWAŁA Nr 43/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Czyżówek. dokument
UCHWAŁA Nr 44/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Jankowa Żagańska. dokument
UCHWAŁA Nr 45/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Klików. dokument
UCHWAŁA Nr 46/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Kowalice. dokument
UCHWAŁA Nr 47/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Czerna. dokument
UCHWAŁA Nr 48/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Borowe. dokument
UCHWAŁA Nr 49/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Konin Żagański. dokument
UCHWAŁA Nr 50/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Wilkowisko. dokument
UCHWAŁA Nr 51/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw - Szczepanów. dokument
UCHWAŁA Nr 97/4/XIII/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwalniania użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. dokument
UCHWAŁA Nr 106/4/XIV/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2003 r. Uchwała Budżetowa na 2004 r. Gminy Iłowa.
ZAŁĄCZNIK Nr 1, Nr 2 do Uchwały Nr 106/4/XIV/03 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Nr 11 do Uchwały Nr 106/4/XIV/03 Rady Miejskiej w Iłowej.
dokument
dokument
dokument

 


ROK 2002


UCHWAŁA Nr 140/3/XXXII/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego. dokument
UCHWAŁA Nr 150/3/XXXV/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2001 r. oraz udzielenia absolutorium ... dokument
UCHWAŁA Nr 152/3/XXXVI/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych. dokument
UCHWAŁA Nr 153/3/XXXVI/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania. dokument
UCHWAŁA Nr 164/3/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych. dokument
UCHWAŁA Nr 5/4/II/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 listopada 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 29/4/IV/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2002 r. Uchwała budżetowa na 2003 r. Gminy Iłowa.
ZAŁĄCZNIK Nr 1, Nr 2 do Uchwały Nr 29/4/IV/02 Rady Miejskiej w Iłowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Nr 11 do Uchwały Nr 29/4/IV/02 Rady Miejskiej w Iłowej.
dokument
dokument
dokument

 


ROK 2001


UCHWAŁA Nr 86/3/XXII/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 106/3/XXVII/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa dokument
UCHWAŁA Nr 107/3/XXVII/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia herbu Gminy i Miasta Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 110/3/XXVII/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie rozwiązania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. dokument
UCHWAŁA Nr 137/3/XXXI/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała budżetowa na 2002 r. Gminy Iłowa. dokument
UCHWAŁA Nr 138/3/XXXI/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. dokument

 

Ilość odwiedzin: 3898
Nazwa dokumentu: Akty Prawa Miejscowego
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sokołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2009-09-15 11:36:27
Data udostępnienia informacji: 2009-09-15 11:36:27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-19 12:05:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...