ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW(1)

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej; 
2) tryb zwrotu opłaty skarbowej; 
3) sposób sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) organie - rozumie się przez to organ administracji rządowej lub samorządowej, a także podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zwanej dalej „ustawą”
2) wniosku - rozumie się przez to podanie lub protokół stwierdzający wniesienie podania albo podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego i doręczonego zgodnie z odrębnymi przepisami; 
3) zgłoszeniu - rozumie się przez to zgłoszenie lub protokół stwierdzający dokonanie zgłoszenia albo zgłoszenie dokonane w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego i doręczonego zgodnie z odrębnymi przepisami; 
4) pełnomocnictwie - rozumie się przez to dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię. 

§ 3. 1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja taka powinna być dokonana także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który wpłaty dokonano. 

§ 4. 1. W przypadku złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu tej opłaty, organ podatkowy wzywa organ, do którego wniesiono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub do którego złożono zgłoszenie, na podstawie którego ma być dokonana czynność urzędowa, albo któremu wniosek taki lub zgłoszenie przekazano, a który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia, albo ich poświadczonych kopii, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej, a gdy został on zwrócony, wraz z adnotacją o dokonaniu zapłaty opłaty skarbowej. 

2. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 1, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie na osobach lub jednostkach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie. 

§ 5. Wydając dokument, organ zamieszcza na nim adnotację, potwierdzoną pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, w której:

1) w przypadku, gdy dokonano zapłaty opłaty skarbowej - określa wysokość uiszczonej opłaty, datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta); 
2) w przypadku, gdy przepisy szczególne dopuszczają możliwość rozpatrzenia wniosku mimo nieuiszczenia należnej opłaty - określa podstawę prawną jej niepobrania; 
3) w przypadku, gdy czynność urzędowa, zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesja) nie podlegają opłacie skarbowej lub są od niej zwolnione - określa podstawę prawną wyłączenia lub zwolnienia. 

§ 6. 1. Jeżeli w wyniku dokonania czynności urzędowej nie jest wydawany dokument, adnotację, o której mowa w § 5, organ zamieszcza na wniosku albo na zgłoszeniu. 

2. Jeżeli pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej lub jest od niej zwolnione, adnotację, o której mowa w § 5 pkt 3, organ zamieszcza na złożonym dokumencie. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.