Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
    Burmistrz
    Skarbnik
    Sekretarz
    Referat Finansowo - Budżetowy
    Referat Organizacyjny
    Referat Gospodarki Komunalnej
    Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
    Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ > Struktura organizacyjna > Sekretarz

Sekretarzem Gminy Iłowa jest Pan

Roman Andzel
 


Do zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności:

 1. nadzór nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem dokumentów w urzędzie,
 2. nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
 3. zapewnienie zgodności z prawem wydawanych decyzji i podejmowanych działań,
 4. organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
 5. zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Rady oraz Komisji,
 6. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 7. prowadzenie zbiorów aktów prawnych naczelnych organów władzy i organów gminy,
 8. zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na posiedzenia Rady,
 9. koordynacja wykonywania zadań Rady i Burmistrza wynikających z aktów prawnych,
 10. nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie szkolenia pracowników urzędu,
 11. organizacja i koordynacja prac związanych z organizacyjno-technicznym przygotowaniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum,
 12. nadzór nad gospodarowaniem mieniem urzędu i środkami budżetowymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 13. prowadzenie spraw gminy w zakresie udzielonym przez Burmistrza w upoważnieniach,
 14. kierowanie Urzędem pod nieobecność Burmistrza i Zastępcy,
 15. w zależności od potrzeb wykonywanie poleceń Burmistrza w zakresie reprezentowania gminy w mediach i w czasie spotkań, narad z udziałem przedstawicieli innych samorządów oraz różnych szczebli władzy,
 16. wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.

Ilość odwiedzin: 886
Nazwa dokumentu: Sekretarz
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Kondraciuk
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kondraciuk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2009-11-16 11:27:45
Data udostępnienia informacji: 2009-11-16 11:27:45
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-16 14:03:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...