Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
    Burmistrz
    Skarbnik
    Sekretarz
    Referat Finansowo - Budżetowy
    Referat Organizacyjny
    Referat Gospodarki Komunalnej
    Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
    Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Kierownikiem Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych

jest Pan

Zygmunt Zarzeczny


Do zadań Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych należy:

 1. ewidencja ludności:
 • zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
 • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
 • wydawanie poświadczeń aktualnego zamieszkania na pobyt stały i czasowy,
 • rozstrzyganie wątpliwości co do charakteru pobytu,
 • przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,
 • ewidencja zawiadomień z innych urzędów dotyczących pobytów czasowych,
 • orzekanie w sprawach zameldowania i wymeldowania,
 • wydawanie i obsługa dowodów osobistych,
 • prowadzenia całości zagadnień związanych z realizacją ustawy o repatriantach,
 • prowadzenie rejestrów stałych mieszkańców Gminy w formie indywidualnych kart KOM,
 • prowadzenie kartoteki pobytów czasowych ponad 2 m-ce,
 • prowadzenie książki meldunków na pobyt czasowy do 2-ch miesięcy, pobytów czasowych cudzoziemców,
 • współpraca ze Stacją Terenową Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych (PESEL),
 • występowanie z wnioskami o nadanie (wymianę) lub skreślenie nr ewidencyjnego PESEL,
 • udzielanie informacji adresowych - udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,
 • przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego zawiadomień o zgonach podatników, mieszkańców Gminy,
 • udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku szkolnym,
 • współpraca z Urzędami Gmin, Urzędami Stanu Cywilnego, organami policji i WKU w zakresie ruchu ludności i przestrzegania dyscypliny meldunkowej,
 • obsługa Lokalnego Banku Danych (LBD):

          - wykonywanie operacji związanych z meldunkami, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja urodzeń małżeństw i zgonów, zmianą imion i nazwisk, obywatelstwa, zmianą w dokumentach wojskowych, poprawą błędów w danych osobowych, korekty uzupełniające dane, itp.,

          - współpraca z Terenowym Bankiem Danych (TBD) - aktualizacja zasobów ewidencji ludności (przesyłanie plików ze zmianami),

 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych oraz organizację imprez masowych, przyjmowanie zgłoszeń o imprezach rekreacyjnych,
 • zadania wynikające z przygotowania i przeprowadzania wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego, Referendów, wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminnie, a w szczególności:

          - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Gminy,

          - sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,

          - składanie meldunków do Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wyborczej w Zielonej Górze odnośnie uprawnionych do głosowania,

          - przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,

          - wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

          - wydawanie spisów do Obwodowych Komisji Wyborczych i Sołeckich Komisji Wyborczych,

 1. w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:
 • przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,
 • organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne Gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
 • uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej,
 • czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
 • tworzenie formacji cywilnej,
 • planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 • sporządzenie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej,
 • opracowywanie projektów planów obrony cywilnej Gminy,
 • organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony, a także udzielanie pomocy w realizacji przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej,
 • przygotowywanie i zapewnianie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
 • organizowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia,
 • współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie udzielania pomocy ludności poszkodowanej,
 • planowanie i realizacja wydatków na zadania obrony cywilnej,
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach, a w szczególności przez Szefa Obrony Cywilnej,
 • prowadzenie magazynu OC,
 • realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
 • prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,
 1. zakres spraw dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej,
 2. prowadzenie kancelarii tajnej,
 3. wykonywanie zadań z zakresu edukacji publicznej:1, 3
 • prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem sieci szkół, przedszkoli na terenie Gminy (zakładanie, przekształcanie - likwidacja),
 • nadzór na prawidłowym sporządzaniem projektów organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych jednostek oświatowych w Gminie,
 • tworzenie warunków materialnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych w tym nadzór i kontrola realizacji godzin ponadwymiarowych oraz przyznanych środków na zajęcia pozalekcyjne,
 • nadzór na organizacją dowozów uczniów,
 • współpraca z komisją merytoryczną Rady, związkami zawodowymi pracowników oświaty oraz organizacjami i instytucjami działającymi w sferze oświaty,
 • współpraca z kuratorium oświaty,
 • organizowanie narad z dyrektorami jednostek oświatowych,
 • przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen z zakresu oświaty,
 • załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym: wyprawki szkolne,
 • przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych gminy oraz prowadzenie spraw dotyczących przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora,
 • prowadzenie spraw dotyczących „ulgi uczniowskiej”,
 • przygotowywanie i opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dot. oświaty,
 • opracowywanie sprawozdawczości zbiorczej z działalności oświatowej,
 • prowadzenie ewidencji realizacji obowiązku szkolnego,
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego, w tym wydawanie decyzji dot. uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
 • przeprowadzanie przetargów na realizacje zadań dot. oświaty,
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz innych zleconych przez Burmistrza lub Sekretarza.
 1. wykonywanie zadań z zakresu kultury:
 • ochrona dziedzictwa kultury,
 • organizacja, tworzenie, likwidacja placówek kultury,
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad ich działalnością,
 • przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury,
 • koordynowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury na terenie Gminy,
 • wykonywanie czynności nadzorczych w imieniu Burmistrza w stosunku do instytucji kultury, w tym dokonywanie oceny funkcjonowania placówek oraz wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia dla dyrektorów placówek,
 1. wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia:
 • współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia oraz funkcjonowanie szkolnej służby zdrowia,
 • nadzór nad funkcjonowaniem struktur służby zdrowia w Gminie i podejmowanie działań dla poprawy dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców,
 1. wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji:
 • współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy (w tym nadzór i kontrola zgodności wydatkowania przekazanych przez Gminę środków z zadaniami zawartymi w umowach i porozumieniach),
 • propagowanie, planowanie oraz koordynowanie wszystkich form kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego, masowego jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkole,
 • koordynowanie, inicjowanie pomocy w organizowaniu masowych imprez sportowych oraz rozwijaniu różnorodnych form rekreacji,
 • współdziałanie z organami i stowarzyszeniami w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku,
 • opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
 • sporządzanie planów w zakresie infrastruktury budownictwa bazy sportowo - rekreacyjnej i wypoczynkowej.

Ilość odwiedzin: 879
Nazwa dokumentu: Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Kondraciuk
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kondraciuk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2009-11-13 10:36:11
Data udostępnienia informacji: 2009-11-13 10:36:11
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-16 14:09:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...