Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
    Burmistrz
    Skarbnik
    Sekretarz
    Referat Finansowo - Budżetowy
    Referat Organizacyjny
    Referat Gospodarki Komunalnej
    Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
    Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej jest Pan

Jacek Szary


Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

 1. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • koordynowanie sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i terenu,
 • opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • wydawanie opinii o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 • opiniowanie protestów i zarzutów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wykonywanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania,
 • opracowywanie i aktualizowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w oparciu o strategię rozwoju Gminy lub inne plany,
 1. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:
 • prowadzenie rejestru gruntu i budynków mienia komunalnego,
 • przygotowywanie dokumentacji formalno - prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy i najmu lokali, przetargów, zarządu i użytkowania wieczystego,
 • sporządzanie i rejestracja umów dzierżaw, najmu i sprzedaży,
 • przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji na rzecz Gminy nieruchomości stanowiących asność Skarbu Państwa,
 • kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów,
 • tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele, w tym pod inwestycje gminne,
 • przeprowadzanie działań zmierzających do regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych,
 • przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
 • naliczanie opłat i należności rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i leśnych,
 • zarządzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych - przeprowadzeniekontroli w terenie,
 • wykonywanie kontroli z zakresu scaleń i wymiaru gruntów,
 1. gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 2. skreślony
 3. wykonywanie zadań z zakresu geodezji:
 • prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości,

           - przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,

           – analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej,

           – orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,

           – przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądów,

 • wykonywanie zadań z zakresu podziału gruntów:

           – analiza i ocena przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych pod względemformalno - prawnym i częściowo technicznym,

           – wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie kompletu dokumentów dozmian w ewidencji gruntów,

 • prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości:

           – prowadzenie rejestru budynków i dyżurnej mapy z przejściem do systemu komputerowego,

           – wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków z przesłaniem do stosownychorganów,

           – wydawanie zaświadczeń o lokalizacji budynków dla celów prawnych,

           – przygotowywanie uchwał i zmiany numeracji,

 1. wykonywanie zadań z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
 • opracowywanie gminnych projektów, programów i planów inwestycyjnych oraz remontowych,
 • prowadzenie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjno - remontowych wykonywanych oraz zleconych przez gminę, a w tym:

           – udział w przygotowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

           – sporządzanie umów na wykonywanie robót i usług,

           – nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,

           – opracowywanie kosztorysów, a w razie potrzeby ich weryfikacja,

           – weryfikacja faktur, opisywanie zakresu rzeczowego i współdziałanie w tym zakresie zinnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,

           – opracowywanie sprawozdań, informacji dotyczących inwestycji i remontów,

           – czuwanie na efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych nainwestycje i remonty,

 • planowanie, organizowanie, przeprowadzanie przetargów i innych procedur wynikających z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 • prowadzenie centralnego rejestru umów na roboty i usługi zlecone przez Gminę,
 1. wykonywanie zadań w zakresie administrowania i utrzymania dróg gminnych, chodników,placów, parkingów i mostów,
 2. wykonywanie zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w energię cieplną, elektryczną i gaz,
 3. prowadzenie spraw z zakresu transportu lokalnego,
 4. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej,
 5. wykonywanie zadań z zakresu działalności gospodarczej:
 • prowadzenie banku informacji i gromadzenie w nim danych dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy,
 • sporządzanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • sporządzanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • sporządzanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji,
 • sporządzanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
 • wykonywanie funkcji kontrolnych wynikających z ustawy – swoboda działalności gospodarczej,
 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalenie opłat za zezwolenia,
 2. koordynowanie czasu pracy jednostek handlowych i usługowych,
 3. wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie zwierząt,
 • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 • wykonywanie nadzoru nad parkiem miejskim,
 • prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kar za samowolne ich usuniecie,
 • prowadzenie rejestru decyzji dotyczących kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska,
 • likwidowanie dzikich wysypisk śmieci,
 • tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych,
 1. opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju Gminy lub innych planów rozwoju,
 2. opracowywanie propozycji w zakresie zmian i aktualizacji zadań ujętych w ww. planach,
 3. prowadzenie banku informacji o ofertach inwestycyjnych Gminy,
 4. wdrażanie i prowadzenie właściwych procedur obsługi inwestorów,
 5. prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków pomocowych, tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł ich pozyskiwania i informowanie o powyższym kierowników referatów, jednostki organizacyjne gminy, oraz organizacje pozarządowe,
 6. udzielanie informacji o programach wspierania przedsiębiorczości i programach pożyczkowych,
 7. prowadzenie doradztwa dotyczącego pozyskiwania krajowych i zagranicznych środków pomocowych,
 8. przygotowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i współpraca z agencjami, fundacjami, a także innymi instytucjami w celu pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych,
 9. koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania poszczególnych projektów,
 10. współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe) w zakresie wspólnych działań promocyjnych,
 11. współdziałanie przy tworzeniu i rozpowszechnianiu materiałów promocyjnych, wydawnictw reklamowych.

Ilość odwiedzin: 1246
Nazwa dokumentu: Referat Gospodarki Komunalnej
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Kondraciuk
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kondraciuk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2009-11-12 13:51:03
Data udostępnienia informacji: 2009-11-12 13:51:03
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-17 15:34:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...