Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
    Burmistrz
    Skarbnik
    Sekretarz
    Referat Finansowo - Budżetowy
    Referat Organizacyjny
    Referat Gospodarki Komunalnej
    Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
    Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ > Struktura organizacyjna > Referat Organizacyjny

Kierownikiem Referatu Organizacyjnego jest Pani

Małgorzata Kondraciuk


Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

 1. prowadzenie sekretariatu (zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej dla kierownictwa Urzędu),
 2. prowadzenie informacji w zakresie kompetencji i działania organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych na terenie Gminy, udzielanie informacji o trybie załatwiania  spraw w Urzędzie,
 3. organizowanie prowadzenia spedycji poczty, przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielaniekorespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 4. prowadzenie ewidencji korespondencji,
 5. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz rejestru pism wpływających do Urzędu,
 6. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa kancelaryjna spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza,
 7. obsługa kancelaryjna interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ichkontaktów z pracownikami Urzędu,
 8. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
 9. prowadzenie rejestru i przygotowywanie pełnomocnictw - upoważnień na zlecenie Burmistrza,
 10. sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Burmistrza na sesje Rady,
 11. prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Rady i Komisji,
 12. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań,posiedzeń i spotkań Rady i Komisji,
 13. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 14. sprawowanie nadzoru nad właściwym obiegiem dokumentów, przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od Rady, Komisji oraz poszczególnych radnych,
 15. prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady oraz ich udostępnianie mieszkańcom,
 16. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 17. przyjmowanie spraw sygnalizowanych przez radnych,
 18. organizowanie i obsługa spotkań Burmistrza, radnych z mieszkańcami,
 19. organizowanie wyborów: prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i sołeckich,
 20. obsługa zebrań wiejskich, przechowywanie protokołów i uchwał zebrań wiejskich,
 21. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
 22. organizowanie wyborów ławników do sądów powszechnych i sądów pracy i ubezpieczeń społecznych,
 23. prowadzenie archiwum zakładowego:
 • przyjmowanie i gromadzenie akt,
 • ewidencjonowanie akt,
 • udostępnianie akt,
 • podział akt na kategorie,
 • konserwacja akt,
 • brakowanie akt,
 • przekazywanie akt kategorii "A",
 1. prowadzenie dokumentacji administracyjno - biurowej z zakresu przynależności Gminy do związków gminnych oraz stowarzyszeń i fundacji,
 2. zapewnienie obsługi administracyjno - gospodarczej Urzędu poprzez:
 • zarządzanie budynkiem Urzędu, prowadzenie w nim bieżących prac konserwacyjnych, porządkowych i gospodarczych,
 • zapewnienie ochrony mienia urzędu,
 • analizę kosztów funkcjonowania Urzędu,
 • planowanie i organizację zaopatrzenia materiałowo - technicznego w środki trwałe, materiały biurowe i kancelaryjne,
 • obsługę i zabezpieczenie łączności telefonicznej oraz poczty elektronicznej,
 • racjonalne gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami, formularzami,
 • zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, kasowanie ich po zużyciu, prowadzenie rejestru,
 • prenumeratę wydawnictw czasopism i dzienników, zaopatrywanie Referatów w literaturę fachową zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ksera,
 • prowadzenie rejestru faktur i rachunków,
 • prowadzenie rejestru podróży służbowych.
 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 2. organizacja pracy:
 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu, jego komórek organizacyjnych - usprawnienie prac Urzędu oraz wprowadzenie nowych metod i technik zarządzania,
 • opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego, kontrola jego funkcjonowania - wyciąganie wniosków z wyników kontroli,
 • opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Pracy,
 • organizowanie prac związanych z opracowaniem i aktualizacją Statutu, statutów jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych gminy,
 • organizacja prac związanych z przeprowadzeniem okresowych ocen pracowników samorządowych,
 1. kompletowanie i przechowywanie aktów normatywnych oraz zbiorów przepisów prawa,
 2. prowadzenie, poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, punktu informacyjnego o rynku pracy, możliwości szkoleń i zatrudnienia,
 3. prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą Gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywanie projektów rocznych planów współpracy,
 4. wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości w pomieszczeniach Urzędu, ich stanu technicznego oraz pełnienie funkcji zarządcy budynków lub ich części wykorzystywanych dla potrzeb Urzędu,
 5. nadzór nad całością prac związanych z informatyzacją Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. obsługa informatyczna (serwis) oraz doradztwo informatyczne dla pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. administrowanie siecią komputerową Urzędu, w tym zarządzanie systemem dostępu do zbioru danych i zapewnienie prawidłowej realizacji ustaw i przepisów szczególnych w tym zakresie,
 8. zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie,
 9. planowanie i realizacja rozwoju sieci informatycznej Urzędu oraz modernizacja istniejącej infrastruktury, w tym zakupy sprzętu,
 10. wdrażanie zakupionych programów stosownie do aktualnych potrzeb Urzędu,
 11. realizacja zadań na rzecz promocji Gminy (prowadzenie i aktualizacja serwisu www),
 12. bieżące informowanie mieszkańców o działaniach władz lokalnych przez administrowanie podmiotowej strony BIP,
 13. prowadzenie szczegółowej ewidencji sprzętu komputerowego i elektronicznego,
 14. prowadzenie rejestru zleconych usług na świadczenie obsługi programów komputerowych,
 15. kontrolowanie oprogramowania pracującego w Urzędzie w zakresie jego legalności wynikającej z ustawy o ochronie praw autorskich.

Ilość odwiedzin: 894
Nazwa dokumentu: Referat Organizacyjny
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Kondraciuk
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kondraciuk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2009-11-12 13:38:08
Data udostępnienia informacji: 2009-11-12 13:38:08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-16 14:13:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...